BLÍŽI SA SVIATOK DAROVANIA TÓRY. ŠAVUOT

BLÍŽI SA SVIATOK DAROVANIA TÓRY. ŠAVUOT

Šavuot je sviatok, ktorý nasleduje po sviatku Pesach a je jedným z troch sviakov, počas ktorých sa musel každý muž ukázať v Jeruzaleme, aby sa poklonil Bohu v chráme.

„Trikrát do roka sa ukáže každý tvoj mužského pohlavia pred Hospodinom, tvojím Bohom, na mieste, ktoré vyvolí: na slávnosť nekvasených chlebov, na slávnosť týždňov a na slávnosť stánov…“ 5M 16:16a

Sviatok Šavuot patrí medzi pútnické sviatky, ako Pesach a Sukkot, počas ktorých židia zo všetkých kútov Izraela a iných krajín prúdili do Jeruzalema. K nim sa pridávali aj predstavitelia iných národov, ktorí uverili v Boha Izraela – „tí, ktorí ctia Boha“. Časť z nich sa stala prozelitmi, t.j. obrátili sa na judaizmus a dodržiavali predpisy Tóry. V knihe Skutkov v druhej kapitole, verše 9 – 11 je napísané o tom, že v Jeruzaleme sa nazhromaždilo ohromné množstvo pútnikov: „Partovia a Médovia a Elamiti a ktorí bývame v Mezopotamii, v Judsku a v Kapadocii, v Ponte a v Ázii, vo Frygii a v Pamfýlii, v Egypte a v krajoch Libye, pri Cyréne a na tento čas tu sa zdržujúci Rimania, Židia a prozelyti, Kréťania a Arabi…“

Názov sviatku pochádza z predpisu Tóry. Slovo „šavuot“ znamená „týždne“, šavua je po hebrejsky „týždeň“. Tóra predpisuje sláviť Šavuot o sedem týždňov po prvom dni Pesachu: „A napočítate si od nasledujúceho dňa po tej sobote, odo dňa, ktorého ste doniesli snopok obeti povznášania, sedem plných týždňov to bude, až do nasledujúceho dňa po siedmej sobote, teda napočítate päťdesiat dní a budete obetovať obilnú obeť novú Hospodinovi.KĽÚČOVÉ ASPEKTY SVIATKU

Prvý aspekt je prírodný, je spätý s ročným poľnohospodárskym cyklom v Izraeli. Poľnohospodárstvo bolo hlavným zamestnaním  Izraelitov. Úspešné poľnohospodárstvo slúžilo ako ukazovateľ toho, že sa zabývali v Kanaáne, ktorý sa takto stal Erec Izrael, t.j. zem Izraela, ktorú im B-h prikázal obsadiť. Židia dostali na Sinaji prikázanie sláviť sviatok Šavuot. Avšak nemohli by ho sláviť v súlade s predpisom, kým nezabrali Kanaán a nezačali obrábať zem. Úspech poľnohospodárstva bol taktiež ukazovateľom Božej priazne k Izraelitom. Keď bol národ v správnom postoji voči B-hu, vďaka Jeho priazni dávalo nebo v správny čas dažde, a zem – hojné plody:

Druhým aspektom je darovanie Tóry Izraelu na hore Sinaj. Preto sa tento sviatok nazýva aj „Sviatok darovania Tóry.“

Počas dní Pesachu, vyjdúc z Egypta, získali Židia fyzickú slobodu. Počas Šavuotu získali slobodu duchovnú. Práve získaním Tóry a uzavretím zmluvy so Všemohúcim sa židovský národ zmenil zo zástupu bývalých otrokov na b-ží národ, národ. Práve preto sa Šavuot často chápe ako sviatok, ktorým sa završuje Pesach:

V súlade so židovskou tradíciou počas sviatku Šavuot sa číta v synagógach kniha Rút, po hebrejsky „Megilat Rút“ (zvitok Rút).