Modlitby

Šema

vyznanie viery

Šema je centrálnou modlitbou každej židovskej liturgickej knihy – siduru. Je to jedna z prvých modlitieb, ktorú sa učia židovské deti. Pri modlitbe Šema, ktorú recitujeme minimálne dvakrát denne, a s ktorou na perách usíname, vyslovujeme každé slovo s maximálnou pozornosťou. Ortodoxní Židia si pri jej prednese v synagóge zakrývajú oči pravou rukou a sú otočení (ak je to možné) smerom k Jeruzalemu. Šema je považovaná za židovské vyznanie viery a jej skrátený text je nasledovný:

Slyš Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin je Jediný!
Buď požehnané Meno majestátu Tvojej vlády na veky vekov.
Miluj Hospodina, svojho Boha, celým svojim srdcom,
celou svojou dušou a všetkými svojimi silami.
Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, maj na srdci a vštepuj ich svojim synom,
hovor o nich v sede vo svojom dome, kráčajúc po ceste,
keď si líhaš, a keď vstávaš.
Priviaž si ich za znamenie na svoju pažu, na čelo medzi svojimi očami
a napíš ich na veraje svojho domu a svojich brán…

Kadiš Jatom

modlitba smútiacich

Kádiš je staroveká modlitba, napísaná v aramejčine. Je to modlitba smútiacich a recituje sa po smrti blízkej osoby. Za svojho otca ho jedenásť mesiacov po jeho smrti odrieka verejne, každé ráno jeho syn. Účelom kadišu je priniesť komfort do duše smútiaceho, ktorý recitáciou kadišu deklaruje svoju vieru v B-ha, napriek ťažkým chvíľam v živote. Kadiš Jatom má nasledovný text :

Nech je velebené a posvätené Meno Božie, amen, vo svete,
Ktorý bol z Jeho vôle stvorený
a nech je Jeho vláda zriadená za Vášho života, za Vašich dní
a za života celého Domu Izraela,
hneď a v skorom čase! A povedzte: Amen!
JEHO VEĽKÉMU MENU, NECH JE POŽEHNANÉ NAVEKY A VEKY VEKOV!
Nech je požehnané, vychválené, velebené, vyzdvihované,
vynášané, oslavované, povznášané
a ospevované Meno Svätého, nad všetky (v desiatich dňoch pokánia:
nesmierne) požehnania a chválospevy, pochvaly a chválorečenia obvyklé
na tomto svete. A povedzte: Amen!
Nech nám a celému Izraelu zostúpi hojný mier a život z nebies!
A povedzte: Amen!
Ten, Kto zjednáva mier (v desiatich dňoch pokánia: Ten mier)
na Svojich výsostiach, zjednáva
mier aj nám a celému Izraelu. A povedzte: Amen!

Amida

Šmone esrej – osemnásť požehnaní.

S najväčšou pravdepodobnosťou je Šmone esrej najdôležitejšou modlitbou v synagóge. Väčšina Židov ju považuje za ústrednú modlitbu judaizmu. Modlitba sa niekedy nazýva aj Amida (státie), pretože sa prednáša postojačky pred Aron kodešom. Modlitba bola vytvorená spoločenstvom 120 členov Veľkého zhromaždenia niekedy v piatom storočí p. o. l. Modlitba obsahuje 18 požehnaní troch základných typov :

Chvála – prvé tri požehnania Avot, Gevurot a Keduša

Vyhlásenie – nasledujúcich 13 požehnaní

Bina, Tešuva, Selicha, Ge’ula, Refua, Birkat HaŠanim, Kibuc Galujot, Din, Birkat HaMinim, Cadikim, Binjan Jerušalajim, Malchut Bejt David a Kabalat Tefila.

Ďakovanie – posledné tri požehnania

Avoda, Hodaa a Šalom

V skutočnosti je to dohromady 19 požehnaní, lebo v neskorších časoch bolo pridané ešte jedno požehnanie, ale názov už ostal. Akokoľvek, aj názov Šmone esrej, aj Amida sú správne.