Úvod

V Európe v súčasnosti žije asi 2 milióny Židov/židov. Zámerne sme použili veľké i malé písmeno. Ak je slovo napísané malým začiatočným písmenom, ide o osobu, ktorej náboženským vyznaním je židovské (izraelitské) náboženstvo. teda judaizmus. Veľkým písmenom sa označujú príslušníci židovského etnika, ktorý je štátotvorným národom v Izraeli.  Dnes žije na Slovensku približne 4-tisíc Židov, aj keď kedysi bolo toto územie jedným z dôležitých centier stredoeurópskeho židovstva. Tragické udalosti 20. storočia  znížili počet židovského obyvateľstva o 95 percent.

Dnešných približne 4-tisíc Ž/židov tvorí menej ako jedno promile slovenskej populácie. Príslušnosť k cirkvi či etnickej skupine nie je vždy jednoduchá záležitosť. Mnohí členovia komunity majú pocit, že je bezpečnejšie radšej sa k svojmu židovstvu verejne nehlásiť. Iní sú potomkami zmiešaných manželstiev, o svojich židovských predkoch vedia, ale tam ich židovstvo končí. Nepoznajú zvyky, nezaujímajú sa o tradície. Jednoducho sa asimilovali. Na prvý pohľad by sa mohlo javiť, že Ž/židia v našich končinách už nežijú. Napriek tomu ešte stále existuje presvedčenie (ktoré aktívne živia a šíria rôzne konšpiračné média a jednotlivci na sociálnych sieťach), že Ž/židia sú všade, najmä vo vedúcich funkciách a všetko „riadia“. Lichotia nám také prejavy uznania, pravdou však je, že komunita je miniatúrna, jej priemerný vek veľmi vysoký, všetci máme svoje radosti a starosti presne tak, ako majoritné obyvateľstvo. Dobrovoľne žijeme na Slovensku, lebo ho máme radi a snažíme aktívne prispieť do jeho rozvoja.

V roku 1945, po návrate zvyškov židovskej komunity z koncentračných táborov, bolo nevyhnutné riešiť organizáciu židovského života a správu komunitného majetku.

Vznikol

uzzno-logo-2

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike

Je to organizácia, ktorá zastupuje celú slovenskú židovskú komunitu navonok vo veciach náboženských, národnostných, sociálnych, vzdelávacích, kultúrnych.

Ústredný zväz komunikuje a spolupracuje s predstaviteľmi štátnej správy a samosprávy, slovenskými a zahraničnými organizáciami.

uzzno-logo-2

Cieľom Ústrednéh0 zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike je:

vytvárať podmienky pre plnohodnotný duchovný život všetkých generácii komunity a umožniť dodržiavanie a zachovávanie židovských tradícií
zabezpečovať sociálnu a zdravotnú starostlivosť pre preživších holokaustu a iných núdznych členov komunity
aktívne chrániť židovskú komunitu proti prejavom antisemitizmu, xenofóbie, neonacismu a bojovať proti jej diskriminácii v akejkoľvek podobe
pripomínať si obete holokaustu a chrániť ich pamiatku
starať sa o židovské pamiatky a judaiká (vo vlastníctve komunity)
podporovať vzdelávanie v oblasti judaizmu, židovskej kultúry a dejín
podporovať pozitívny obraz judaizmu a židovskej kultúry medzi majoritným obyvateľstvom
uzzno-logo-2

Vedenie Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike

Predseda Richard Duda

richard-duda-2

Podpredsedovia

Oľga Hodálová

hodalova@uzzno.sk

Pavol Breiner

breiner@uzzno.sk

Tajomník – vedúci kancelárie

Martin Kornfeld

kornfeld@uzzno.sk