Sociálne služby

Ohel David

OHEL DAVID je zariadením pre seniorov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, sú odkázaní na pomoc inej osoby, alebo poskytovanie sociálnych služieb potrebujú z iných vážnych dôvodov, so zvláštnym zreteľom na preživších holokaust. Disponuje  45 lôžkami. Jeho financovanie zabezpečuje v hlavnej miere ÚZ ŽNO prostredníctvom vlastných zdrojov a z fondu Rady na čiastkové odškodnenie obetí holokaustu v SR, prispieva tiež Bratislavský samosprávny kraj a klienti zariadenia platením úhrad príp. darov. Jeho činnosť sa riadi platnou legislatívou.