B’nai B’rith Concordia Košice

Veľké množstvo Židov opustilo Európu, aby našlo príbytok na druhej strane oceánu. Čím viac pokračovala ich asimilácia v novej domovine, tým viac oslabovala izolácia od židovských centier ich spolupatričnosť k judaizmu.

Niekoľko mužov s dobrým  židovským srdcom, inšpirovaní Henrym Jonesom, imigrantom, založili 13.decembra 1843 v New Yorku rád B´nai  B´rith, t.j. „Synov Zmluvy“, aby tak zachránili súdržnosť amerických Židov. Postupne sa rád stal centrom všetkých filantropických aktivít.

Za cieľ si dali:

  • ochranu židovských záujmov
  • vzdelávanie
  • zakladanie židovských škôl a univerzít
  • zakladanie knižníc
  • zakladanie sirotincov
  • zakladanie ošetrovateľských inštitúcií a domovov dôchodcov
  • podporu vedy a umenia
  • návštevy a liečbu chorých a nevládnych
  • chrániť vdovy, vdovcov a siroty
  • po vzniku štátu Izrael je cieľom ochrana jeho štátnosti a záujmov

To všetko svedčí o činorodej činnosti nášho rádu. Z hŕstky mužov, ktorí stáli pri zrode, sa stalo 500 000 členov. Začali sa zakladať Lóže vo všetkých krajinách sveta. Úlohou, ktorá je aktuálna vždy, je zvyšovať sociálnu, morálnu a kultúrnu úroveň a viesť svojich členov k bratstvu a harmónii.
Lóža B´nai  B´rith „Concordia“ v Košiciach nadviazala na predvojnovú činnosť Lóže „Concordia“, ktorá bola súčasťou distriktu 10 – Československo. Po našej inaugurácii  15.januára 1994 sme začali pracovať v duchu ideí B´nai B´rith International. Inaugurovaní sme boli na zasadaní Exekutívy B´B´ v Bratislave, v hoteli Fórum prezidentom Bent Melchiorom, hlavným rabínom Kodane. Na slávnosti sa zúčastnil aj vtedajší primátor mesta Košice RNDr.Rudolf Bauer. Teraz sme súčasťou veľkej rodiny B´nai  B´rith v distrikte EUROPE. Centrum európskych Lóží je v belgickom Brusseli.
O naše znovuoživenie sa zaslúžil brat Samuel Kane / Kanengieser / z USA, rodom zo Spišského Podhradia.

B´nai B´rith Košice

Naša činnosť bola zameraná na vnútrolóžový život s prednáškami o B´nai B´rith a jeho funkcií v židovskej spoločnosti. Neskôr sme rozšírili naše aktivity o humanitárnu činnosť.
Podporovali sme dve obojstranné siroty židovskej rodiny od základnej školy až po ukončenie vysokej školy. Pomoc bola multilaterálna a pozostávala z finančnej, zdravotnej, psychickej a pedagogickej podpory. Nami darované financie sme doniesli ako pomoc aj na Ukrajinu /Lvov/ pre rodiny, ktoré sú na to odkázané. Pomohli sme aj pri úprave a vybavení cintorína v Košiciach. Naša práca je v súčinnosti so ŽNO Košice, aby sme tak pomohli členom, ktorí to potrebujú a tým sa zapájame do obecného života. Naši členovia si individuálnymi návštevami štátu Izrael rozširujú svoje vedomosti, ktoré podávajú na prednáškach ďalej členom Lóže. Veľmi dobrý kontakt udržujeme s veľvyslanectvom štátu Izrael v Bratislave.
Toho času máme na programe mesačné stretnutia s  prednáškami o judaizme, histórii košického židovstva a iné témy vedeckého a spoločenského charakteru. Máme za hostí hercov, generálnych konzulov, veľvyslancov a významné osobnosti spoločnosti z Košíc a celého Slovenska. Otvorenými schôdzami dáme možnosť účasti aj všetkým členom ŽNO Košice. Na Pesach sa pri sederovom stole stretneme s rodinami našich členov. Prvé letné dni poriadame barbecue pre členov a ich rodiny, v prírode, neďaleko Košíc. Každoročne v septembri trávime weekend vo V. Tatrách v spoločnosti rodinných príslušníkov. Tam športujeme a utužujeme naše spoločenstvo. Rada sa schádza raz do mesiaca a rieši organizačné veci  a chystá program pre členov.
Počas sviatkov Chanuka máme spoločnú oslavu so slávnostnou večerou a prednáškou o Chanuke, s chanukovým bálom pre celú židovskú komunitu v Košiciach.

Aj naše kontakty s bratskými Lóžami sú časté a veľmi dobré. Stretávame sa osobne s bratmi a sestrami z Budapešti, Bratislavy, Prahy, Zürichu, Paríža, Londýna, Baselu, Frankfurtu n/M. Spolu organizujeme krátke niekoľkodňové programy.

Bude nám aj naďalej cťou pracovať a šíriť myšlienky B´nai B´rithu a štátu Izrael v prospech židovstva v Košiciach a vo svete.

Židovský národ ako celok dokázal prežiť vo svete takmer zázračným spôsobom, a to len preto, že chráni určitý spôsob života a istú formu tvorivého ducha. Napriek prenasledovaniu si veľká časť ľudstva uctila túto formu ducha. Členovia B´nai B´rith ho musia zabezpečovať, byť jeho stálymi nositeľmi. Pri obrane a rozvoji tohto ducha má náš rád honosné poslanie.

BUĎME DÔSTOJNÍ A HRDÍ

Eva Dudová, prezidentka Lóže B´nai  B´rith Concordia
Košice