Židovský cintorín v Nitre

Hlavný židovský cintorín v meste Nitra, oddeľujúci pôvodné územie židovskej obce Párovce od nového panelového sídliska Klokočina, má dve časti: ortodoxnú a neologickú. Starší, ortodoxný židovský cintorín bol založený okolo roku 1750 , neologická časť cintorína bola založená v r. 1860, celková rozloha cintorína je 6 ha. Na cintoríne je približne 5000 hrobov.

Na území mesta Nitry sa nachádzajú ešte štyri menšie židovské cintoríny a to v Horných Krškanoch (v blízkosti Biovety), v Ivánke (nad tranzitným plynovodom na kopci), v Lužiankach a v Janíkovciach. Všetky tieto cintoríny sú veľmi zanedbané, neudržiavané.

Z významných osobností mesta Nitry sú na hlavnom židovskom cintoríne pochovaní:
– Ezechiel Baneth / 1773-1854/, rabín, vyučoval v židovskej škole v Párovciach. Ako vynikajúci učenec bol známy aj za hranicami monarchie. Zomrel v povesti svätca a jeho hrob sa stal pútnickým miestom.
– Max Pollak / 1832-1918/, postavil v Nitre tehelňu, bol jej majiteľom.
– Artur Vero-Veisz / 1858-1921/, postavil v Nitre zlievarne i obilné sýpky, bol ich majiteľom.

Židovský cintorín je pre verejnosť prístupný vždy vo štvrtok a v nedeľu od 8.00 do 15.00 h. Kontakt 0908 482 679.

Zdroj: www.nitra.eu

Je jedným z najväčších židovských cintorínov na Slovensku. Významná kultúrno – historická pamiatka. Dôstojné, k nebu sa týčiace, ale i vekom naklonené, žiaľ, aj vandalmi zničené kamenné dosky strážia pokoj zosnulých už vyše 250 rokov.  Je v nich skamenená história židovskej komunity, ktorá tu oddávna žila a aktívne sa zapájala do spoločenského a hospodárskeho života mesta. Niť jej pôsobenia bola násilne pretrhnutá v tragických rokoch 2. svetovej vojny. V rokoch 1942 až 1945 bolo z Nitry a okolia odvlečených a v koncentračných táboroch umučených okolo šesťtisíc obyvateľov. Ich pamiatku pripomína pamätník, pri ktorom sa každoročne začiatkom leta koná smútočná tryzna.

Podľa literárnych údajov je na židovskom cintoríne v Nitre vyše päťtisíc náhrobných kameňov. Mnohé z nich sú dokladom dobového kamenárskeho umenia. Ich tradičné tvary nesú na sebe znaky barokového a klasicistického umenia. Sú na nich vytesané životné osudy mnohých významných občanov, ale i jednoduchých pracovitých ľudí, ktorí dotvárali kolorit bývalej Nitry. Okrem hebrejských nápisov a znakov pripomínajúcich dvanásť izraelských kmeňov, sa na nich zachovali slovenské, maďarské aj nemecké texty, ktoré rozprávajú o ich životnej púti, spoločenskom postavení, zamestnaní a podobne.

Pristavme sa s úctou pri jedinečnej pamiatke, ktorá sa stala pútnickým miestom pre zbožných Židov z celého sveta, pri tumbe – náhrobku učeného „zázračného“ rabína Ezechiela Banetha (1773 -1854), ktorý zomrel v povesti svätca.

Zdroj: znonitra.sk