Židovský cintorín v obci Modrý Kameň

Prvé rodiny sa v Modrom Kameni usadili začiatkom šesťdesiatych rokov 19. storočia, po zrušení zákazu o  pobyte židov v  banských mestách a banských oblastiach. V roku 1869 bolo v Modrom Kameni registrovaných 11 židov. Patrili do náboženskej obce v  Balážskych Ďarmotách a  neskôr v  Šahách. V osemdesiatych rokoch 19. storočia sa zvýšil počet židovských obyvateľov na 36. V tom čase vznikla v Modrom Kameni filiálna náboženská obec materskej status quo ante obce v Šahách a zriadili si kultové objekty.

Dá sa predpokladať, že v rovnakom čase bol založený aj cintorín. Podľa Encyklopédie židovských náboženských obcí cintorín existoval mimo chotára obce a svojich zosnulých tu pochovávali židia z celého okolia. Tento údaj sa nám nepodarilo overiť. Podľa informácií miestnych rodákov a historikov takýto cintorín neexistoval, hoci Encyklopédia uvádza, že v roku 1919 žilo v Modrom Kameni 46 židov, čo bol v  prehľade najvyšší počet. Štúdium matričných a  katastrálnych údajov okolitých obcí môže priniesť nové údaje o mieste pochovávania členov židovskej komunity z Modrého Kameňa. Miestny historik však pripúšťa, že súčasný obecný cintorín by sa mohol nachádzať na pozemku, kde existoval pôvodne židovský cintorín. V tomto štádiu poznania ostáva skutočnosťou, že jediným miestom, kde sa nachádzajú hroby židov z Modrého Kameňa, je malý okrsok na kresťanskom cintoríne. Nachádza sa tu 5 hrobov, z  ktorých najväčšiu pozornosť púta hrob MUDr. Árpada Balaššu a  jeho manželky. Bol to chýrny lekár, ktorý poskytoval medicínske služby širokého rozsahu – od pôrodníctva až po zubárstvo. Žehnajúce ruky na náhrobnom kameni Dr. Balaššu dokumentujú príslušnosť k rodu Kohenov. Manželka Dr. Balaššu bola dcérou miestneho vinohradníka Henricha Fischera. Ďalšie štyri hroby patria členom rodiny Fischerovcov. Hroby dokumentujú, že sa tu pochovávalo ešte aj v osemdesiatych rokoch minulého storočia. S ohľadom na zaznamenaný počet židov sa dá predpokladať, že židia z  Modrého Kameňa boli pochovávaní na cintorínoch v iných obciach, s najväčšou pravdepodobnosťou v Balážskych Ďarmotách, kde je pochovaný aj vinohradník Henrich Fischer.

Zdroj: Peter Werner Židovské cintoríny novohradu

Odkazy a galérie: