Čo je to pracovná defícia antisemitizmu IHRA?

Čo je to pracovná defícia antisemitizmu IHRA?

Medzinárodná aliancia pre pripomínanie holokaustu (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) spája vlády a expertov v úsilí o posilnenie a podporu vzdelávania o holokauste, jeho pripomínania a s ním súvisiaceho výskumu na celom svete, ako aj v snahe o plnenie záväzkov vyplývajúcich zo Štokholmskej deklarácie z roku 2000.
 
Právne nezáväznú pracovnú definíciu antisemitizmu prijalo 31 členských krajín Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu 26. mája 2016:

„Antisemitizmus je určitý spôsob vnímania Židov, ktorý možno vyjadriť ako nenávisť k Židom. Slovné a fyzické prejavy antisemitizmu sú namierené proti Židom alebo nežidom a/alebo proti ich majetku, inštitúciám židovskej komunity a ich náboženským ustanovizniam.“

 
Na usmernenie IHRA v jej činnosti môžu ako ilustrácie slúžiť tieto príklady:
 
Medzi prejavy antisemitizmu môžu patriť útoky na Izraelský štát, ktorý je vnímaný ako židovská komunita. Za antisemitskú však nemožno považovať kritiku Izraela podobnú kritike namierenej proti ktorejkoľvek inej krajine. Antisemitizmus často obviňuje Židov so sprisahania zameraného na poškodenie ľudstva a často sa používa na pripisovanie viny Židom za to, že niečo nefunguje. Prejavuje sa slovne, písomne, vo vizuálnej podobe aj činmi a používa nebezpečné stereotypy a negatívne charakterové črty.
 
Súčasné príklady antisemitizmu vo verejnom živote, v médiách, na školách, na pracovisku a v náboženskej sfére by mohli vzhľadom na celkový kontext zahŕňať okrem iného:

 • Vyzývanie na zabíjanie alebo poškodzovanie Židov, na napomáhanie pri ich zabíjaní alebo poškodzovaní alebo na ospravedlňovanie takýchto činov v mene radikálnej ideológie alebo extrémistického náhľadu na náboženstvo.
 • Lživé, dehumanizujúce, démonizujúce alebo stereotypné tvrdenia o Židoch ako takých alebo o kolektívnej sile židov, okrem iného napríklad mýty o celosvetovom židovskom sprisahaní alebo o Židoch, ktorí majú kontrolu nad médiami, ekonomikou, verejnou správou alebo inými spoločenskými inštitúciami.
 • Obviňovanie Židov ako národa zo zodpovednosti za skutočné či domnelé protiprávne konanie židovských jednotlivcov alebo skupín Židov alebo dokonca za skutky, ktorých sa dopustili nežidia.
 • Popieranie existencie, rozsahu, mechanizmov (napr. plynových komôr) alebo úmyselnosti genocídy židovského ľudu v rukách národného socialistického Nemecka a jeho podporovateľov a spolupáchateľov počas druhej svetovej vojny (holokaustu).
 • Obviňovanie Židov ako národa alebo Izraela ako štát za to, že si vymysleli holokaust alebo ho zveličujú.
 • Obviňovanie židovských občanov, že sú lojálnejší voči Izraelu alebo údajným celosvetovým prioritám Židov než voči záujmom svojich vlastných štátov.
 • Odopieranie práva Židov na sebaurčenie, napr. tvrdením, že existencia Izraelského štátu je rasistickým počinom.
 • Uplatňovanie dvojitých noriem tým, že sa od tohto štátu vyžaduje správanie, ktoré sa neočakáva ani nepožaduje od žiadneho iného demokratického štátu.
 • Používanie symbolov a vyobrazení spojených s klasickým antisemitizmom (napr. tvrdenia, že Židia zabili Ježiša, alebo obvinenia zo zabíjania detí kresťanov v rámci náboženských rituálov) na charakterizáciu Izraela alebo Izraelčanov.
 • Porovnávanie súčasnej izraelskej politiky s politikou nacistov.
 • Branie Židov kolektívne na zodpovednosť za činnosť Izraelského štátu.

Antisemitské činy sú trestné, ak sú tak vymedzené zákonom (napríklad popieranie holokaustu alebo šírenie antisemitských materiálov v niektorých krajinách).
 
Trestné činy sú antisemitské v prípade, že osoby alebo majetok, napríklad budovy, školy, modlitebne a cintoríny, boli za ciele útoku zvolené z dôvodu, že sú židovské alebo sú považované za židovské alebo spojené s Židmi.
 
Antisemitská diskriminácia je situácia, keď sa Židom odopierajú príležitosti alebo služby, ktoré môžu iní ľudia využívať, a je v mnohých krajinách nezákonná.