Ohel David

OHEL DAVID je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb s celoslovenskou pôsobnosťou, s vlastnou právnou subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR (ďalej len „ÚZ ŽNO“).

OHEL DAVID je zariadením pre seniorov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, sú odkázaní na pomoc inej osoby, alebo poskytovanie sociálnych služieb potrebujú z iných vážnych dôvodov, so zvláštnym zreteľom na preživších holokaust. Disponuje  45 lôžkami. Jeho financovanie zabezpečuje v hlavnej miere ÚZ ŽNO prostredníctvom vlastných zdrojov a z fondu Rady na čiastkové odškodnenie obetí holokaustu v SR, prispieva tiež Bratislavský samosprávny kraj a klienti zariadenia platením úhrad príp. darov. Jeho činnosť sa riadi platnou legislatívou.

OHEL DAVID je situovaný v centre Bratislavy, na Svoradovej ulici č. 11. Poskytuje svojim obyvateľom celoročnú pobytovú sociálnu službu, tiež možnosť prechodného pobytu a denného stacionára.

Zabezpečuje:
  • bývanie
  • stravovanie
  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby
  • ošetrovateľskú starostlivosť

Ponúka ďalšie potrebné služby – napr. liečebno-pedagogické (terapeutické), relaxačné a rehabilitačné služby, sprostredkovanie ďalších služieb (kadernícke, pedikérske, služby zubného technika, maséra…).

Umožňuje dodržiavanie židovských tradícií a sviatkov.

Cieľom OHEL DAVID je:
  • poskytnúť seniorom kvalitný a dôstojný pobyt so zabezpečením ich potrieb
  • umožniť prežitie pokojnej a bezpečnej staroby vo svojej komunite
  • sprevádzať klienta do konca života