Ohel David

OHEL DAVID (Domov Davidov) zriadil Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR v roku 1998 v zmysle platnej legislatívy ako prvý a jediný židovskou komunitou prevádzkovaný domov seniorov s celoslovenskou pôsobnosťou. Je určený najmä klientom, ktorí boli postihnutí holokaustom a členom ŽNO v SR.

OHEL DAVID je zariadením pre seniorov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, sú odkázaní na pomoc inej osoby, alebo poskytovanie sociálnych služieb potrebujú z iných vážnych dôvodov, so zvláštnym zreteľom na preživších holokaust. Disponuje  45 lôžkami. Jeho financovanie zabezpečuje v hlavnej miere ÚZ ŽNO prostredníctvom vlastných zdrojov a z fondu Rady na čiastkové odškodnenie obetí holokaustu v SR, prispieva tiež Bratislavský samosprávny kraj , MPSVaR a klienti zariadenia platením úhrad príp. darov. Jeho činnosť sa riadi platnou legislatívou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

OHEL DAVID poskytuje celoročnú pobytovú forma sociálnej služby na neurčitý čas:

  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby  a jej stupeň odkázanosti je stupeň V alebo VI.
  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

OHEL DAVID je situovaný v centre Bratislavy, na Svoradovej ulici č. 11. Poskytuje svojim obyvateľom nielen celoročnú pobytovú sociálnu službu, ale aj možnosť prechodného/ krátkodobého pobytu .

Vízie, poslanie a účel zariadenia Ohel David:

Poskytovať sociálne služby v zariadení vysoko profesionálnymi zamestnancami. Klienti zverení do našej starostlivosti sú pre nás partnermi, jedinečnými osobnosťami so svojimi životnými príbehmi. Našou víziou je ponúknuť klientom bezpečné prostredie, plné atmosféry prijatia, úcty lásky, a dôstojnosti.
Našim cieľom je, aby priestory nášho zariadenia čo najviac pripomínali domáce prostredie a vyhovovali potrebám klientov. Našou službou pomáhame klientom udržať si schopnosť čo najdlhší čas byť sebestačný, ak však príde k situácii, že sa už o seba nedokážu postarať, sú tu naše ruky a srdcia, aby sme im pomohli.
Poslaním zariadenia je poskytovať svojim obyvateľom kvalitný a dôstojný pobyt so zabezpečením ich potrieb a umožniť prežitie seniorských rokov v pokoji a bezpečí komunity.
Infraštrukturálne ciele – realizácia odborných miestností, určených na aktivizáciu a zmysluplné využívanie voľného času
Strategická vízia – poslanie a ciele zariadenia:
Vypracované krátkodobé ciele rozvoja zariadenia .
Skvalitnenie procesu individuálneho plánovania.

Spôsob realizácie:

  • Intenzívnejšie prepojenie zamestnancov v procese individuálneho plánovania
  • Intenzívnejšia kontrola administrácie individuálnych plánov kľúčovými pracovníkmi
  • Priebežné vzdelávanie všetkých zamestnancov vzhľadom na potreby individuálneho plánovania
  • Informovanie prijímateľov sociálnych služieb o ďalších možnostiach smerujúcich ku skvalitneniu ich života na stretnutiach Rady prijímateľov a spoločných komunitách
  • Zisťovanie cieľov na základe individuálnych potrieb prijímateľov
  • Navrhovanie prijateľných riešení zo strany sociálneho pracovníka.
  • Časová perspektíva naplnenia cieľa: priebežne Udržanie a ďalší rozvoj kvality sociálnych služieb, vychádzajúci z potrieb prijímateľa.

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov v oblasti:
Inštruktor sociálnej rehabilitácie, zdravotná sestra, bazálna stimulácia, odborné vzdelávanie v oblasti terapeutických a aktivizačných programov, účasť na vzdelávacích programoch s možnosťou získania certifikátu, zameranie sa v jednotlivých vzdelávacích programov, v realite, v komunite, aktivizačné programy s prijímateľmi v sociálnych službách, za účelom dosahovania čo najlepších výsledkov v štandardoch kvality , oboznamovať personál s obsahom a cieľmi štandardov kvality, dbať na ich aplikovanie v praxi, zefektívnenie dosahovania jednotlivých cieľov vyplývajúcich zo štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb.
Zamestnanci pravidelne prechádzajú supervíziou a vzdelávaním. Stretnutia supervízie aplikovať s prijímateľmi individuálne, na základe supervízie a vzdelávania prenášať do praxe.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY A STAROSTLIVOSŤ – VŠETKO PRE POHODU A ZDRAVIE OBYVATEĽOV

1. Ubytovanie
2. Stravovanie
3. Opatrovateľská starostlivosť a služby zmluvných lekárov
4. Aktivizačná starostlivosť

1. Ubytovanie – formou celoročnej pobytovej služby alebo prechodný pobyt. Ohel David sa nachádza v Bratislave v budove úplne prispôsobenej svojmu poslaniu. Má kapacitu 45 lôžok a to v 6 dvojposteľových a 33 jednoposteľových zariadených izbách vybavených kúpeľňami s hygienickým zariadením.

2. Stravovanie – je zabezpečené dodávateľským spôsobom. Jedálny lístok rešpektuje základné židovské stravovacie predpisy, zásady racionálnej výživy a pri významných židovských sviatkoch sa podávajú tradičné sviatočné jedlá.

3. Komplexná opatrovateľská starostlivosť je celodenne a celoročne poskytovaná kvalifikovaným tímom zdravotníckeho personálu. Zabezpečené sú aj doplnkové služby kaderníka, manikúry, pedikúry.

4. Aktivizačná starostlivosť, ktorej cieľom je motivovať klientov v rámci možností k telesnej a psychickej aktivite. Pomocou nej napĺňajú svoj život ďalším zmyslom a zlepšujú jeho kvalitu.

FORMY AKTIVÍT :

Pohybové aktivity – na návrh lekára sa zabezpečuje individuálna odborná rehabilitácia pod vedením rehabilitačnej sestry. Cvičenie Tai Chi pre seniorov aj prechádzky a cvičenia v bezbariérovom priestore terasy, otvorenej záhrady aj zimnej uzavretej záhrady slúžia na podporu mobility a harmonizácie fyzických a psychických funkcií organizmu.

Arteterapia a ergoterapia, ktorej cieľom je uvoľnenie a spracúvanie psychického napätia neverbálnymi prostriedkami, aktivácia kreativity a precvičovanie jemnej motoriky. Výrobky klienti prezentujú na výstavách výtvarných a ručných prác v Ohel David i mimo neho.
Kognitívny tréning / pamäťové cvičenie / udržiava a posilňuje kognitívne schopnosti klientov, zlepšuje ich verbálne a komunikačné zručnosti. Muzikoterapia – prispieva k celkovej psychickej a duševnej pohode obyvateľov. Zmierňuje pocity napätia a sklony k depresiám.

Biblioterapia – práca s literatúrou, čítanie a komunikácia.

Reminiscenčná terapia je mimoriadne obľúbená vo forme individuálnych rozhovorov s klientmi. V skupinách je súčasťou iných terapií.
Duchovné potreby klientov zabezpečujú pravidelné návštevy bratislavských rabínov. Prednáškami, spomienkovými rozhovormi a účasťou na sviatkoch, pomáhajú udržiavať židovské tradície a klientom prežívať sviatky v tradičnom duchu. V rámci všetkých terapií sa venuje pozornosť kultúre, dejinám a súčasnosti židovského národa.
Vzdelávacie a kultúrne akcie sa stali pravidelnou súčasťou Ohel David. Každý týždeň sa pre našich klientov organizuje beseda s významnou osobnosťou zo sveta kultúry, vedy, politiky, športu. Pre obohatenie života sa stali súčasťou umelecké vystúpenia a koncerty. Klienti navštevujú divadelné predstavenia, koncerty, múzeá, zúčastňujú sa významných spomienkových podujatí organizovaných mestom Bratislava spojených so židovskou tematikou.
Prezentácia Ohel David presiahla brány Ohel David. Klienti sa zúčastňujú na výstavách svojich výtvarných prác, . Ich názory, životné osudy a spomienky sú prezentované v tlači, v dokumentoch rozhlasu a televízie, či v knižných podobách. Niektorí so svojimi spomienkami pomáhajú pri vzdelávaní mladej generácie návštevami škôl a besedami o holokauste.

Všetci zamestnanci Ohel David robia všetko preto, aby bolo zariadenie toto láskyplným domovom pre svojich obyvateľov. Aby im pomáhal tvorivo prijať a dôstojne zvládnuť seniorskú etapu ich života.