Združenie žien Ester Košice

V januári 2010 oslávilo Združenie ESTER , ktoré je organizáciou židovských žien na Slovensku  svoje 10-te narodeniny. Svoju činnosť sme ale začali organizovať už v roku 1996 ako Klub židovských žien a zároveň sme sa  stali oficiálne jednou zo 44 pobočiek Celosvetovej organizácie židovských žien /ICJW/.

Za toto obdobie sme organizovali množstvo rôznych aktivít. Hlavným cieľom Združenia ESTER je snaha o udržiavanie si svojich tradícií a bohatého kultúrneho dedičstva, ktoré sme dostali od svojich predkov. Keďže žijeme v mnohonárodnostnej spoločnosti, tak je veľmi dôležité vzdelávať celú spoločnosť o židovskej kultúre, histórii a tradíciách. Vzdelávanie je najefektívnejšou cestou na odstraňovanie nežiaducich prejavov ako je antisemitizmus, intolerancia a xenofóbia. Preto sme vo  svojej činnosti  veľmi dôležitú úlohu venovali projektom zameraným na vzdelávanie mladej generácie.

Výchovno-vzdelávacie projekty: Vedel si to, Otvorené dvere, Poznaj pravdu a ďalšie sa ukázali ako veľmi úspešné. Ich obsahom boli zaujímavé workshopy, prednášky, tematicko-vzdelávacie exkurzie do modlitební, synagóg   v Košiciach, v Budapešti a v Prahe. Bolo veľmi príjemné sledovať veľký záujem pedagógov aj študentov. Záverečné hodnotenia týchto projektov boli vlastné práce študentov, ktoré vznikli na základe vlastných nových poznatkov, pocitov a skúseností. Vznikli  krátke filmy, rôzne maľby a fotografie, obrazy a literárne pásma. Tieto záverečné hodnotenia sa niesli v slávnostnom ovzduší za prítomnosti zástupcov mesta a rôznych inštitúcií a za pozornosti médií.
Už každoročne sme hlavnými organizátormi Dní židovskej kultúry, Európskeho dňa  Židovskej kultúry, ktorého prezidentka Združenia  ESTER Marta Györiová bola 6 rokov koordinátorkou  pre celé Slovensko.
Našu aktívnu činnosť prezentujú aj rôzne koncerty jidiš, hebrejských piesní, výstavy kníh a literatúry, besedy, okrúhle stoly, besedy so spisovateľmi židovského pôvodu, spomienkové stretnutia pri smutných výročiach židovskej  histórie a iné.
Nezabúdame ani na udržiavanie si svojich bohatých tradícií, a preto sa snažíme organizovať stretnutia pri príležitosti Purim, Pesach, Chanuka a tiež Shabatové večery.
Poskytujeme aj  konzultácie pre záujemcov, ktorí sa pripravujú písať diplomové a doktorandské práce s témou židovskej kultúry a histórie.
Spolupracujeme s rôznymi organizáciami, výchovno -vzdelávacími inštitúciami ako Krajské osvetové stredisko v Košiciach, Dokumentačné stredisko Holokaustu, Skupina The Hidden Child v Košiciach, Slovenská televízia, Bocatio knižnica, niektoré školské zariadenia, Košický klub, Csemadok, České centrum a ďalšie. Snažíme sa zapojiť čo  v najväčšej miere aj majoritnú spoločnosť a 8 národnostných menšín, ktoré žijú na území Košického kraja. Je to spoločná snaha o budovanie občianskej spoločnosti, ktoré  bude aj v budúcnosti  akceptovať nezastupiteľné miesto židovskej kultúry  a histórie.

Bolo pre nás veľkou cťou, keď nás pred niekoľkými rokmi navštívili  aj exprezidentky Celosvetovej organizácie židovských žien  /ICJW/ June Jacobs a Sarah Winkowski.
Všetky tieto činnosti uskutočňujeme cez projekty aj vďaka finančnej podpore Nadácie JOOD, Ministerstva kultúry SR, Nadácie EZRA, Židovskej náboženskej obce v Košiciach a Nadácie mesta Košíc.
Snažíme sa o dôstojnú prezentáciu našej židovskej komunity na Slovensku tiež sa reprezentovať ako jedna z pobočiek  Celosvetovej organizácie  židovských žien  ICJW.

Prezidentka Združenia ESTER
Marta Györiová